RALAT PADA BUKU”ISLAM RAHMAH UNTUK BANGSA”

KARYA PROF. DR. HAMKA HAQ, MA

Bagi yang memiliki buku tersebut, baik edisi 2009 (kiri), maupun edisi 2015 (kanan), harap memerhatikan ralat berikut:

Ralat buku: Islam Rahmah unuk Bangsa

Hal. 222 baris 15 dari bawah (Edisi 2009) dan Hal. 268, baris 11 dari atas (Edisi 2015).

Tertulis: Bahkan mengahargai pula Nabi Muhammad SAW sebagai putera Tuhan,

Seharusnya: Bahkan menghargai pula Isa AS di hadapan Nabi Muhammad SAW sebagai putera Tuhan

Hal. 376, footnote 12 (edisi 2009)

Tertulis: Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz I (Beyrut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, tt.) , h. 222.

Seharusnya: Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz I (Beyrut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, tt.) , h. 252.

Tertulis: Sayid Sabiq, Fqh sl-Sunnah, Juz I, h. 224

Seharusnya: Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, op. cit. Juz I, h. 254

Hal. 277, footnote 14 (edsi 2015)

Tertulis: Lihat dalam Fiqh al-Sunnah, op. cit. Juz I, h. 222

Seharusnya: Lihat dalam Fiqh al-Sunnah, op. cit. Juz I, h. 252.

Tertulis: Lihat dalam Muhammad bin Abi Bakr, Ahkam Ahl al-Dizimmah, op. cit, Juz I, 224

Seharusnya: Ibid, Juz I, h. 254.

Hal. 295, foot note 43 (Edisi  2015):

Tertulis: Ayat ini dijadikan dasar bagi pendapat yang melarang salam kepada non-Muslim.

Seharusnya: Ayat ini dijadikan dasar bagi pendapat yang membolehkan salam kepada non-Muslim.

Hal. 238 baris 7 dari atas (Edisi 2009)  dan hal. 290 baris ke 2 dari bawah  (Edisi 2015):

Tertulis:  Nabi melarang Sahabat menshalatinya,

Seharusnya:  Nabi dilarang oleh Sahabat menshalatinya,